DSC_0099999 photo_2018-08-05_21-44-11 photo_2018-08-05_21-44-05 photo_2018-08-05_21-43-43 photo_2018-08-05_21-44-20

مسئولین و مدیران اداره تعاون استان تهران با مراجعه به دفتر، از پروژه های تعاونی و روند امور بازدید نمودند.