دفتر امور سهامداران تعاونی به آدرس شهرک گلستان بلوار هاشم زاده مابین امیر کبیر و اقاقیا نبش رازقی پنجم پ 16 طبقه سوم انتقال یافت.

photo_2020-02-15_13-06-08